afdrukken

Tarieven DIFTAR

ZelzateAlgemene milieubelasting: 55 EUR

Toelagen:

Er wordt voor de jaren 2013 en 2014 een subsidie verleend aan:
a) personen die lijden aan chronische incontinentie;
b) gezinnen met kinderen die jonger zijn dan 3 jaar;
c) volgende categorieën personen:
1. de vroegere WIGW-categorieën (weduwnaars en weduwen, invaliden, gepensioneerden en (volle) wezen) (hoedanigheidscode 001);
2. gerechtigden op maatschappelijke integratie en personen die steun ontvangen van een OCMW die geheel of gedeeltelijk ten laste wordt genomen door de federale staat (hoedanigheidscode 002);
3. gerechtigden op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of het recht op rentebijslag behouden of inkomensgarantie voor ouderen (hoedanigheidscode 003);
4. gerechtigden aan wie een tegemoetkoming aan gehandicapten wordt verleend (hoedanigheidscode 004);
5. gerechtigden op het OMNIO-statuut (hoedanigheidscode 100);
d) STOMA-patiënten.

De toelage bedraagt maximum:
 29 EUR per kind jonger dan 3 jaar op 01 januari 2013 (toelage 2013) of op 1 januari 2014 (toelage 2014)
 29 EUR per persoon vermeldt onder artikel 1c;
 87 EUR per persoon die lijdt aan chronische incontinentie;
 87 EUR per stomapatiënt.
De voormelde bedragen zijn maximumbedragen en de uitbetaalde toelagen zullen worden beperkt tot de voor het dienstjaar 2013 betaalde belasting op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen vermeerderd met het bedrag van de milieubelasting indien deze geringer is dan het maximum toegekend toelagebedrag. Wat de belasting voor het ingezameld afval betreft wordt in acht genomen de belasting betaald door de aanvrager zelf of door de belastingplichtige waarmee hij onder één dak woont.

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Proclaimer - info@idm.be - Proclaimer
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - F. 09 337 07 28 - BE 0214.014.167