afdrukken

ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 17 MEI 2017

In het kader van de wijzigingen aan het decreet op de intergemeentelijke samenwerking heeft een opdrachthoudende vereniging, zoals IDM er een is, de verplichting om op de website van de vereniging een lijst te publiceren van de genomen besluiten met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden (artikel 75 bis, 2° lid, decreet intergemeentelijke samenwerking).

**************************
Waren aanwezig: de heer: P. PENNEMAN, voorzitter
de heer: J. VAN DOORSLAER, ondervoorzitter
mevrouw: K. BAECK, L. VEREECKE, N. VAN DER SYPT, V. DE LOOSE en I. BAEYENS
de heren: A. CLAES, G. ROOSENBOOM, M. FRUYTIER, C. RIZZO, J.P. RAMAN, M. VERBERCKMOES, G. DE LANDTSHEER, M. VAN HOECKE, T. WALBRECHT, S. VAN DER VENNET, P. POPPE en A. STEVENS, leden
de heer: D. STRUBBE, secretaris
de heer: D. VERBRUGGE, adj directeur
Verontschuldigd: de heer: L. VERSTRAETEN, lid
De heer: S. HARROUCH, raadgevende stem

**************************

 1. Goedkeuring vorig verslag.

 2. Afrekening verbrandingsprijs restafval IVAGO 2016.

  De afrekening 2016 met IVAGO wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

 3. Modaliteiten inzameling textielafval.

  Naar aanleiding van een schrijven van het advocatenkantoor Mertens & De Paepe – in opdracht van cliënt VICT, huidige contractant voor de textielinzameling – wordt de problematiek van inzameling door derden besproken en de nodige beslissingen worden genomen.

 4. Gunning raamovereenkomst voor de levering van vuilnisophaalwagens gedurende een periode van 4 jaar.

  Het verslag van nazicht met voorstel van gunning voor de afsluiting van een raamovereenkomst voor de levering van vuilniswagens gedurende een periode van 4 jaar, wordt goedgekeurd.
  De opdracht wordt gegund aan de firma Terberg Matec Belgium BVBA.

 5. Gunning lening financiering wagenpark.

  Het verslag van nazicht met voorstel tot gunning voor het sluiten van een lening van 1.000.000 € met vaste rentevoet met een looptijd van 10 jaar, wordt goedgekeurd en de opdracht wordt gegund aan ING Bank.

 6. Goedkeuring bestek aankoop PMD-zakken

  Het lastenboek voor de aankoop van PMD-zakken wordt goedgekeurd. Het betreft een open offertevraag.

 7. Aankoop stationaire persen: kennisname toekenning subsidie – opdracht tot aanbesteding

  In navolging van de beslissing van de Raad van Bestuur d.d. 21 december 2016, waarin het bestek werd goedgekeurd, en de belofte tot subsidie ontvangen van OVAM, mag overgegaan worden tot publicatie van de opdracht.

 8. Aanduiding en bepaling mandaat afgevaardigde Gewone Algemene Vergadering van IVAGO.

  Aanduiding vertegenwoordiger en vastlegging mandaat.

 9. Aanduiding en bepaling mandaat afgevaardigde Algemene Vergadering en Bijzondere Algemene Vergadering van VERKO

  Aanduiding vertegenwoordiger en vastlegging mandaat 

 10. Aanduiding en bepaling mandaat afgevaardigde Algemene Vergadering van IVM

  Aanduiding vertegenwoordiger en vastlegging mandaat.

 11. Personeel

  De verschillende personeelsaangelegenheden worden behandeld ter zitting en de nodige beslissingen worden genomen.

 12. Varia

  De modaliteiten voor inzameling TAXUS worden besproken en de nodige beslissingen worden genomen.

Indien U een klacht wenst in te dienen tegen één van bovenstaande besluiten kan u zich rechtstreeks wenden tot de toezichthoudende overheid via de klachtenwegwijzer

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167