afdrukken

ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 17 SEPTEMBER 2014

In het kader van de wijzigingen aan het decreet op de intergemeentelijke samenwerking heeft een opdrachthoudende vereniging, zoals IDM er een is, de verplichting om op de website van de vereniging een lijst te publiceren van de genomen besluiten met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden (artikel 75 bis, 2° lid, decreet intergemeentelijke samenwerking).


**************************

Waren aanwezig: De heer P. PENNEMAN, voorzitter
de heer J. VAN DOORSLAER, ondervoorzitter
mevrouw: N. VAN DER SYPT, K. BAECK, I. BAEYENS, L. VEREECKEen P. VAN DE WEGHE, leden
de heren: A. CLAES, C. RIZZO, J.P. RAMAN, P POPPE, M. FRUYTIER, G. ROOSENBOOM, T. WALBRECHT,L. VERSTRAETEN, M. VAN HOECKE, G. DE LANDTSHEER en A. STEVENS, leden
de heer S. HARROUCH, raadgevende stem
de heer:       D. STRUBBE, secretaris
Verontschuldigd:   mevrouw:     V. DE LOOSE, lid
Afwezig:                de heer:       M. VERBERCKMOES, lid
*****************************
 
1. Goedkeuring vorig verslag.

2. Begroting 2015 en communicatieplan 2015

Volgende documenten worden aanvaard om voorgelegd te worden aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 19 november 2014 ter goedkeuring.
-         de toelichting
-         de exploitatierekening 2015 met verdeling per vennoot
-         de detailrekening van de verschillende uitgaven
-         de detailrekening van de opbrengsten
-         het investeringsplan
-         begroting milieudienst (gemeente Moerbeke en Wachtebeke)
-         communicatieplan 2015

3. Beleidsplan 2015.

Het ontwerp van beleidsplan 2015 wordt aanvaard om voorgelegd te worden aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 19 november 2014 ter goedkeuring.

4. Afrekening andere verpakkingen in kader van artikel 8 – erkenningsvoorwaarden FOST PLUS – werkingsjaar 2013.

De leden nemen kennis van de toegekende vergoeding voor het ingezamelde verpakkingsafval in het kader van artikel 8 van de erkenning FOST PLUS voor het werkingsjaar 2013.

Het betreft de vergoeding van verpakkingsstromen die aangegeven werden door IDM voor een totaal van 218,14 ton.

5. Vennootschapsparticipatie IVM.

Er wordt beslist de kruisparticipatie met IVM voor te leggen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 19 november 2014 ter goedkeuring.

6. Evaluatie kippencampagne 2014.

Toelichting wordt gegeven omtrent de kippencampagne 2014.

7. Lening verbouwingswerken Moortelstraat.

De opdracht voor het afsluiten van een lening voor het financieren van de verbouwingswerken in de Moortelstraat wordt gegund aan ING België.

8. Personeel

De verschillende personeelsaangelegenheden worden behandeld ter zitting en de nodige beslissingen worden genomen.


Indien U een klacht wenst in te dienen tegen één van bovenstaande besluiten kan u zich rechtstreeks wenden tot de toezichthoudende overheid via de klachtenwegwijzer

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167