afdrukken

ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 19 JUNI 2013

In het kader van de wijzigingen aan het decreet op de intergemeentelijke samenwerking heeft een opdrachthoudende vereniging, zoals IDM er een is, de verplichting om op de website van de vereniging een lijst te publiceren van de genomen besluiten met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden (artikel 75 bis, 2° lid, decreet intergemeentelijke samenwerking).


***************************************************************************************
Waren aanwezig: 
de heer: P. PENNEMAN, voorzitter
de heer: J. VAN DOORSLAER, ondervoorzitter
mevrouw: N. VAN DER SYPT, K. BAECK, I. BAEYENS, V. DE LOOSE, P. VAN DE WEGHE en L. VEREECKE, leden
de heren: A. CLAES, R. C. RIZZO, M. VAN HOECKE, P. POPPE, L. VERSTRAETEN, M. VERBERCKMOES, J.P. RAMAN, G. ROOSENBOOM, T. WALBRECHT, M. FRUYTIER, G. DE LANDTSHEER en A. STEVENS, leden
de heer: D. STRUBBE, secretaris

Verontschuldigd: de heer: S. HARROUCH, raadgevende stem
***************************************************************************************
1. Goedkeuring vorig verslag.

2. Overeenkomst met Waterwerken en Zeekanaal NV.

In navolging van de werken die NV Zeekanaal wil uitvoeren op de DURME werd gevraagd om een toegang te creëren op de site Zelebaan naar de DURME toe. Het betreft de creatie van een werftoegang die gedurende een periode van twee jaar de aanvoer van de bouwmaterialen en de nieuwe vijzels zou moeten mogelijk maken.
In het kader van een goed nabuurschap werden besprekingen aangevat die aanleiding gaven tot ontwerp van overeenkomst, waarvan afschrift werd overgemaakt met de dagorde.
Als compensatie worden de vergoedingen die dienen betaald te worden door IDM voor het gebruik van de gronden van NV Zeekanaal (de zogenaamde concessieovereenkomst) opgeschort gedurende de periode van de werken.
Er wordt beslist de overeenkomst goed te keuren en de voorzitter en ondervoorzitter krijgen het mandaat de overeenkomst te ondertekenen.

3. Terugbetaling van de inzamel- en transportkosten van de metalen – werkingsjaar 2011.

In navolging van toepassing van artikel 19 van de erkenning van FOST PLUS dient deze laatste een vergoeding te betalen voor de metalen die voortkomen uit verwerkingsinstallaties als deze in rekening worden gebracht in de recyclageresultaten van FOS PLUS;
Dit is voor 2011 het geval en zodoende moet FOST PLUS een vergoeding betalen voor 2011.De leden nemen kennis van de inhoud van het schrijven van FOST PLUS.

4. Ontwerper infrastructuurwerken Moortelstraat.

De voorzitter geeft toelichting omtrent de wijzigingen aan de opdracht voor de opmaak van het ontwerp voor de uitbreidingswerken welke werden gegund aan architectenbureau KAPA.
Gezien er werd beslist de beide sites te behouden werd overleg gepleegd met het architectenbureau aangaande de implicaties van de gewijzigde opdracht.
Een juridisch advies werd gevraagd naar aanleiding van een schrijven van het Architectenbureau KAPA, die reeds een groot deel van de externe studies in opmaak van het voorontwerp heeft uitgevoerd en die een aanpassing van de voorwaarden heeft voorgelegd.
Een nieuw ontwerp van lastenboek wordt voorgelegd om te worden goedgekeurd.

Op basis van een juridisch advies beslist de raad van bestuur de overeenkomst met architectenbureau KAPA te verbreken en een nieuwe opdracht op basis van een nieuw lastenboek, waarvan ontwerp werd overgemaakt met de dagorde, uit te schrijven.

5. Efficiëntieverhoging verlichting gebouw 1 gelegen Moortelstraat.

De raad van bestuur beslist de aankoop en plaatsing van 26 koepels in het gebouw 1 gelegen Moortelstraat goed te keuren en de directie krijgt de opdracht om alle administratieve modaliteiten te vervullen teneinde de REG-premie te verkrijgen.

6. Inning van belastingen door IDM.

Stand van zaken wordt gegeven aangaande de behandeling van de kohierbelastingen die geïnd worden door de gemeente. Het betreft de belastingen voor de ophaling en verwerking van restafval en GFT.
De directie geeft verder uitleg omtrent de samenwerking met de financiële beheerders van de gemeenten-vennoten en de diensten van IDM die via de contractant CIPAL instaan voor de opmaak van de kohierbelastingen en de opvolging van de betalingen van de aanslagbiljetten.
De inning van de gelden op zich gebeurt steeds op een rekening van de gemeente onder toezicht van de financieel beheerders die verantwoordelijk zijn en blijven.
Er wordt beslist in dit stadium geen wijzigingen in de werkwijze aan te brengen.

7. Personeel.

De verschillende personeelsaangelegenheden worden behandeld ter zitting en de nodige beslissingen worden genomen.

Indien U een klacht wenst in te dienen tegen één van bovenstaande besluiten kan u zich rechtstreeks wenden tot de toezichthoudende overheid via de klachtenwegwijzer

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167