afdrukken

ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 21 MEI 2014

In het kader van de wijzigingen aan het decreet op de intergemeentelijke samenwerking heeft een opdrachthoudende vereniging, zoals IDM er een is, de verplichting om op de website van de vereniging een lijst te publiceren van de genomen besluiten met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden (artikel 75 bis, 2° lid, decreet intergemeentelijke samenwerking).**************************

Waren aanwezig: de heer: P. PENNEMAN, voorzitter
de heer: J. VAN DOORSLAER, ondervoorzitter
mevrouw: N. VAN DER SYPT, K. BAECK, I. BAEYENS, V. DE LOOSE, L. VEREECKE en P. VAN DE WEGHE, leden
de heren: A. CLAES, C. RIZZO, P. J.P. RAMAN, P POPPE, M. FRUYTIER, G. ROOSENBOOM, T. WALBRECHT,L. VERSTRAETEN, M. VAN HOECKE M. VERBERCKMOES en A. STEVENS, leden
de heer: D. STRUBBE, secretaris
de heer: D. VERBRUGGE, adjunct directeur
Verontschuldigd: mevrouw: I BAEYENS, lid
de heer: G. DE LANDTSHEER, L. VERSTRAETEN, leden
de heer: S. HARROUCH, raadgevende stem
*********************

  1. Goedkeuring vorig verslag

  2. Terugbetaling van de inzamel- en transportkosten van de metalen – werkingsjaar 2012. In navolging van de toepassing van artikel 19 van de erkenning van FOST PLUS dient deze laatste een vergoeding te betalen voor de metalen die voortkomen uit verwerkingsinstallaties van het afval, dit voor het werkingsjaar 2012. De leden nemen kennis van de inhoud van het schrijven van FOST PLUS en de eindafrekening wordt goedgekeurd.

  3. Kosten voor projectopvolging FOST PLUS – werkingsjaar 2013. De leden nemen kennis van de inhoud van het schrijven terzake en de eindafrekening wordt goedgekeurd.

  4. Bonussysteem voor vermeden kosten als PMD-residu lager is dan 20 % – werkingsjaar 2013. De leden nemen kennis van de inhoud van het schrijven terzake en de eindafrekening wordt goedgekeurd.  

  5. Goedkeuring financiële ondersteuning lokaal zwerfvuilproject 2013 – “Een leefbare buurt begint bij jezelf IDM” Toelichting wordt gegeven omtrent de ondersteuning van de kosten voor het zwerfvuilproject 2013. De eindstaat van de kosten en de afrekening met OVAM wordt goedgekeurd en aanvaard.

  6. Toelichting syndicaal overleg d.d. 21 maart 2014 en aanpassingen aan het arbeidsreglement.Toelichting wordt gegeven omtrent de wijzigingen in het arbeidsreglement van IDM. Het ontwerp van arbeidsreglement wordt goedgekeurd.

  7. PMD-project : “Weeszakken in de IDM-regio”. De problematiek omtrent het bestrijden van het achterlaten van geweigerde PMD-zakken wordt besproken. Het project “Weeszakken in de IDM-regio” wordt aanvaard en goedgekeurd en de leden nemen hiervan kennis.

  8. Aanpassing schema ophaalrondes, voorstelling van de resultaten van de uitgevoerde studie, met de gevolgen en de planning. De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem het nieuw rittenschema goed dat zal ingevoerd worden vanaf 1 januari 2015.

  9. Stand van zaken grofvuilophalingen. De cijfers van de huis- aan huis inzamelingen van grofvuil voor de periode januari tot en met april 2014 worden goedgekeurd.

  10. Personeel. De verschillende personeelsaangelegenheden worden behandeld ter zitting en de nodige beslissen worden genomen.

Indien U een klacht wenst in te dienen tegen één van bovenstaande besluiten kan u zich rechtstreeks wenden tot de toezichthoudende overheid via de klachtenwegwijzer

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167